Bản tinh Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/06/2018 đến 15/07/2018

18/07/2018

bantinso101

so101

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam



Tags:
Tin liên quan