Bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ Việt Nam

15/10/2021
Dự án thành phần “Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam”, mã số BSTMV.33/19-22, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 29/09/2021.

Dự án thành phần (DATP) do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Phượng làm chủ nhiệm, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì với các mục tiêu: Thu được các phẫu diện nguyên khối (monolith) theo hệ thống phân loại đất Việt Nam đã được cập nhật trên bản đồ 1/1.000.000 của khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam; Phục vụ nghiên cứu trưng bày; Nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng.

DATP thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 đã thu thập được 17 tiêu bản đất nguyên khối để trưng bày và 180 tiêu bản nghiên cứu đại diện cho nhóm đất phù sa của vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ; Xây dựng Bản đồ địa điểm thu thập mẫu vật, Hồ sơ thu thập mẫu vật bao gồm: bản tả, số liệu phân tích đất, ảnh hoạt động, bản đồ định điểm lấy mẫu…

Lấy mẫu ngoài thực địa

Tiêu bản của Dự án thành phần

Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, kèm theo cơ sở dữ liệu các loại đất chính phục vụ công tác nghiên cứu, trao đổi, tham quan và nâng cao nhận thức cho người dân về nguồn tài nguyên quý giá này là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đai ở Việt Nam, góp phần hoàn thiện mẫu thổ nhưỡng phục vụ cho công tác trưng bày, bảo quản và lưu giữ hệ thống mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam của hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Ngoài ra, bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ không chỉ là là tư liệu quý trong việc nghiên cứu chống thoái hóa đất, hoang mạc hóa và bảo vệ môi trường, còn là chỉ dẫn địa lý trong du lịch, thương mại.

Bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam đã góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu khoa học về tài nguyên đất; bổ sung, hoàn thiện phương pháp tiếp cận toàn diện. Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực trình độ khoa học về lĩnh vực thu thập, lưu giữ, trưng bày mẫu vật thổ nhưỡng và khả năng tổ chức thực hiện dự án của các cán bộ khoa học. Thông qua việc triển khai dự án, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan phối hợp có cơ hội thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên đất vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, tiến tới xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên đất Việt Nam phục vụ quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất.

Dự án đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia nghiệm thu và đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả xếp loại chung của DATP là Đạt.

Nguồn tin: Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan