Các quyết định trong công tác tổ chức - cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 09/2021

07/10/2021
Trong tháng 9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ như sau:

- Quyết định số 1435/QĐ-VHL ngày 01/9/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Hoàng Tùng, Tiến sĩ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Vật lý Quốc tế trực thuộc Viện Vật lý. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2021.  

- Quyết định số 1436/QĐ-VHL ngày 01/9/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Anh Tuân, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.  

- Quyết định số 1439/QĐ-VHL ngày 01/9/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đinh Văn Trung, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Vật lý kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Vật lý Quốc tế trực thuộc Viện Vật lý. Thời hạn bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày 01/4/2021. 

- Quyết định số 1556/QĐ-VHL ngày 28/9/2021 về việc sát nhập nguyên trạng Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung vào Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.  

- Quyết định số 1557/QĐ-VHL ngày 28/9/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Thái, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.  

- Quyết định số 1842/QĐ-VHL ngày 29/9/2021 về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam./. 

Tin: Minh Tâm Tags:
Tin liên quan