Tặng Bằng khen cho cá nhân năm 2008

28/07/2009
Căn cứ Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thướng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Theo biên bản xét thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 24/12/2008 và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 25/12/2008, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký quyết định số 2138/QĐ-KHCNVN về việc tặng Bằng khen của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008:

1. Trần Văn Ngọc, Ban Kế hoạch – Tài chính

2. Phùng Thị Lan Phương, Ban Kiểm tra

3. Nguyễn Xuân Cường, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

4. Đặng Hữu Chung, Viện Cơ học

5. Trần Trọng Huệ, Viện Địa chất

6. Trần Đức Thạnh, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

7. Dương Duy Hoạt, Viện Khoa học năng lượng

8. Lê Văn Hồng, Viện Khoa học vật liệu

9. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học

10. Nguyễn Hoài Châu, Viện Công nghệ môi trường

11. Nguyễn Nhật Vũ, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

12. Nguyễn Phương Tùng, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

13. Trần Thị Thanh Vân, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

14. Trần Thị Xuân Hòa, Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học

15. Ao Hoàng Hưng, Viện Vật lý tại Tp. Hồ Chí Minh

16. Bùi Duy Nghĩa, Công ty Đầu tư phát triển công trình du lịch hạ tầng - DETOURPRO./.

Cung cấp và xử lý tin: Bùi Văn Dũng
Văn phòng Viện KH&CN Việt NamTags:
Tin liên quan