Tặng Bằng khen cho Tập thể năm 2008

28/07/2009
Căn cứ Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thướng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Theo biên bản xét thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 24/12/2008 và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Ngày 25/12/2008, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký quyết định số 2137/QĐ-KHCNVN về việc tặng Bằng khen của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 6 tập thể, phòng nghiên cứu, quản lý khoa học – công nghệ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008:
1. Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Hóa học
2. Phòng Magma, Viện Địa chất
3. Phòng Địa môi trường biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển
4. Phòng Quản lý tổng hợp Viện Công nghệ sinh học
5. Phòng Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Công nghệ hóa học
6. Phòng Vi sinh ứng dụng, Viện Sinh học nhiệt đới./.
Cung cấp và xử lý tin: Bùi Văn Dũng
Văn phòng Viện KH&CN Việt Nam
 
 


Tags:
Tin liên quan