Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

17/06/2022
Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 146/QĐ-TTg, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phổ biến tới các đơn vị những nội dung chính sau:

 I. Quan điểm
1.   Nâng cao nhận thức là tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. 
2.   Phổ cập kỹ năng số là chìa khoá để người dân được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội bao trùm và toàn diện. 
3.   Phát triển nguồn nhân lực là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
II. Mục tiêu 
1.   Mục tiêu chung: Tạo sự biến chuyển mạnh mẽ trong hành động và nhận thức của lãnh đạo và của cán bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số. Phổ cập chuyển đổi số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. 
2.   Mục tiêu cụ thể
a)   Mục tiêu đến năm 2025
b)  Mục tiêu đến năm 2030 
III.  Các nhiệm vụ của Đề án
1)  Nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi sổ
2)  Nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng chuyển đổi số 
3)  Nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
IV.  Các giải pháp thực hiện 
1.   Nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách 
2.   Nhóm các giải pháp về hỗ trợ, triển khai 
3.   Nhóm các giải pháp về cơ chế tài chính 
V.  Tổ chức thực hiện 
1.   Bộ Thông tin và Truyền thông
2.   Bộ Giáo dục và Đào tạo 
3.   Bộ Nội vụ
4.   Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
5.   Bộ Tài chính
6.   Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
7.   Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
8.   Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí khác
9.   Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước.

Xem chi tiết Quyết định 146/QĐ-TTg tại đây.

Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan