Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (đợt 2)
2021 1561/QĐ-VHL 29/09/2021
2
Công khai phân bổ dự toán đợt 1 năm 2021
2021 401/QĐ-VHL 11/03/2021
3
Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019
2019 Biểu số 03 20/01/2020
4
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2019
2019 Biểu số 3 15/07/2019
5
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2019
2019 Biểu số 3 15/04/2019