Chi tiết văn bản:

 Đăng ký đề xuất đề tài/ nhiệm vụ thu hút các nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN