Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng, Viện Hàn lâm KHCNVN