Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.