Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.