Chi tiết văn bản:

 Điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Hóa sinh biển