Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Sinh học