Chi tiết văn bản:

 Ông Ngô Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán thôi phụ trách Trung tâm Tin học và Tính toán