Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc công bố dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính Phủ