Chi tiết văn bản:

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật