Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại