Chi tiết văn bản:

 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành