Chi tiết văn bản:

 Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19