Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Vật lý Quốc tế trực thuộc Viện Vật lý