Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam