Chi tiết văn bản:

 Cử Ông Phan Ngọc Minh, Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán