Chi tiết văn bản:

 Thực hiện Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị